Wednesday, July 17, 2013

ဟိႏၵဴ မိသားစုဥပေဒ


ျမန္မာနိုင္ငံတရားဥပေးမ်ားအက္ဥပေဒ (၁၈၉၈) ပုဒ္မ ၁၃(၁)အရ ျမန္မာနိုင္ငံတရားရုံးမ်ားတြင္ အေမြဆက္ခံေရး၊ အေမြခြဲေ၀ေရး၊ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ေရး (သို႔) မ်ိဳးႏြယ္ေရး (သို႔) ဘာသာေရးဆိုင္ရာအစဥ္အလာ (သို႔) အဖြဲ႔အစည္းတစံုတရာတို႔နွင့္ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္ျပသနာကိုမဆို အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ ရွိလွ်င္-
         (ဂ) အမႈသည္မ်ားသည္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္လွ်င္ ဟိႏၵဴဥပေဒအရ အဆံုး အျဖတ္ေပးရမည္။
ဟုျပဌာန္းထားျပီး ယေန႔တိုင္တည္ျမဲကာ လိုက္နာက်င့္သံုးလွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား ေပၚေပါက္ေသာ မိသားစု ျပသနာမ်ားကို ဟိႏၵဴမိသားစုဥပေဒ အရသာ လွ်င္ေျဖရွင္းလွ်က္ရွိပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ဟိႏၵဴမိသားစု ဥပေဒဟူ၍ စာအုပ္ျပဌာန္းထားျခင္းကား ယေန႔တိုင္မေတြ႔ရွိရေသးပါ။
ထိုမိသားစုဥပေဒသည္ ဘုရား၏ေဒသနာမ်ားေပၚတြင္တည္မွီသည္။ လြန္ခဲ့သည့္နွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ေက်ာ္ ဘီစီ ၄၀၀၀ ခန္႔မွ စတင္ေပၚေပါက္ လိုက္နာက်င့္သံုးလာေသာ အေလ့အထမ်ားမွ ဥပေဒသဖြယ္ အာဏာသက္ေရာက္လာသည္ ဟုဆိုသည္။ ဟိႏၵဴမိသားစုဥပေဒသည္ ေဒသအလိုက္၊ ဇာတ္အလိုက္၊ မိသားစုရိုးရာဓေလ့ ထံုးစံ အလိုက္ အနည္းငယ္ကြာျခားမႈရွိသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားမွာ အိႏၵိယနိုင္ငံ ေဒသအနွံ့မွ လာေရာက္ခဲ့သူမ်ားနွင့္ ၄င္းတို႔၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ား ျဖစ္ရာ ၄င္းတို႔ ဘိုးဘြားမ်ား၏ မူလေဒသဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားသည္ ၄င္းတို႔အေပၚ ဆက္လက္ အာဏာသက္ေရာက္လွ်က္ ရွိသည္။
ဟိႏၵဴမိသားစုဥပေဒအရ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ ဘာသာေရး ျဖစ္သည္။ ထံုးတမ္းတက် အခမ္းအနား မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္။ ဘုရားေရွ႔ေမွာက္ရွိ ပူေဇာ္ထားေသာ မီးပံုတြင္ ဘုရားစာမ်ားရြတ္ဖတ္ျခင္းနွင့္ သတို႔သားသတို႔သမီးတို႔ တူစံုတြဲကာ ေလွ်ာက္လွမ္းရျခင္း ျဖစ္သည္။ သတၱမေျမာက္ေျခလွမ္းျပည့္သည္နွင့္တျပိဳင္နက္ ထိမ္းျမားျခင္း အထေျမာက္သည္။ ေပါင္းသင္းစပ္ယွက္မႈရွိရန္ မလိုအပ္ေပ။
ထိမ္းျမားျခင္းျပဳနိုင္သည့္ အသက္ကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း က်မ္းမ်ားအလိုအရ ေယာက်ာၤးေလး ၁၆နွစ္၊ နွင့္ မိန္းကေလးကိုမူ အပ်ိဳေဖၚမ၀င္မီအရင္ ၁၀နွစ္ ၁၂နွစ္ တြင္ပင္လွ်င္ မိဘ၊ အုပ္ထိ္းသူတို႔က သေဘာတူလက္ထပ္ေပးနိုင္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၁၉၅၅ ခုနွစ္ အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဟိႏၵဴထိမ္းျမားျခင္း ဥပေဒ တြင္မူ ေယာက်ာၤးေလး အသက္ ၁၈နွစ္၊ မိန္းကေလး အသက္ ၁၅နွစ္ ဟု အတိအလင္း ျပဌာန္းခဲ့ေသာ္လည္း ထိုဥပေဒမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ ဟိႏၵဴ မိသားစုမ်ားအေပၚ အာဏာသက္ေရာက္ျခင္းမရွိပါ။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မီွတင္းေနထိုင္သူမ်ားမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္တာ၀န္ရွိသည္ျဖစ္ရာ ကေလးသူငယ္မ်ား ထိမ္းျမားမႈကို ကာကြယ္သည့္ဥပေဒ (၁၉၂၉) အရ ေယာက်ာၤးေလး အသက္ ၁၈နွစ္၊ မိန္းကေလးအသက္ ၁၆နွစ္ မျပည့္မီ အုပ္ထိန္းသူမ်ားက လက္ထပ္ရန္ သေဘာတူညီမႈျပဳခဲ့ပါက ထိုဥပေဒအရ အုပ္ထိန္းသူမ်ားပင္လွ်င္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။
တရား၀င္ လင္မယားျဖစ္ရန္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာတားျမစ္မႈ၊ ဇာတ္ဆိုင္ရာ တားျမစ္မႈ၊ ေသြးသားေတာ္စပ္မႈဆိုင္ရာ တားျမစ္မႈမ်ားရွိပါသည္။ ၂ဦးစလံုးဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ရန္လိုသည္။ သတို႔သား သတို႔သမီးတို႔သည္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဓေလ့ထံုးစံ (သို႔) အေလ့အထက တားျမစ္ထားေသာေသြးသားေတာ္စပ္မႈ မရွိေစရ။ တစ္မိဘထည္းမွ ဆင္းသက္လာျပီး  (၅) ႏွင့္ (၇) ဒီကရီအတြင္း ေသြးသားေတာ္စပ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရေပ။ ဇာတ္မတူသူမ်ားအၾကားလည္း လက္ထပ္ခြင့္ကို ပညတ္ခ်က္မ်ားရွိရာ အျခားဘာသာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ နားလည္ရန္ မလြယ္ကူေပ။
ဟိႏၵဴမိသားစုဥပေဒအရ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ ဘာသာေရးျဖစ္ရာ ထိမ္းျမားမႈအထေျမာက္သည္နွင့္ ပ်က္ပ်ယ္ျခင္း မရွိေစရ။ မည္သည့္အေၾကာင္းနွင့္မွ် ကြာရွင္းခြင့္မရွိပါ။ တဦးဦးက ဘာသာကူးေျပာင္းယံုမွ်ျဖင့္လည္း ထိမ္းျမားမႈမပ်က္ပ်ယ္ေပ။
ထူးဆန္းေသာ ဓေလ့ထံုးစံအျဖစ္ မိန္းကေလးသည္ ေယာက်ာၤးေလးနွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည္နွင့္တျပိဳင္နက္ မိဘ မ်ားနွင္ အဆက္ျပတ္ျပီး ေယာက်ာၤး၏ မိသားစု၀င္အျဖစ္ ေသတပန္သက္တဆံုး ေနထိုင္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လင္ေယာက်ာၤး ေသဆံုးသည့္တိုင္ လင္ေယာက်ာၤး အိမ္တြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
ေယာက်ာၤးတေယာက္ အေနျဖင့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ မိန္းမအေျမာက္အျမားယူနိုင္သည္။ မယားၾကီး၊ မယားငယ္ အဆင့္အတန္းမ်ား ရွိသည္။ သားေမြးေသာ မယားနွင့္ သားမေမြးေသာ မယားတို႔ အဆင့္အတန္းကြာျခားမႈရွိသည္။ မိန္းမတြင္မူ ထိမ္းျမားခ်ိန္၌ တည္ျမဲေသာ အိမ္ေထာင္မရွိေစရေပ။ မူရင္းဓေလ့ထံုးစံ အရ လင္ေယာက်ာၤး ေသဆံုးလွ်င္လည္း မုဆိုးမမ်ားသည္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္မရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ၁၈၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ဟိႏၵဴမုဆိုးမမ်ား ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ရာ ျမန္မာတနိုင္ငံလံုး ကိုလိုနီဘ၀က်ေရာက္သည့္အခါ ထိုဥပေဒသည္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဟိႏၵဴမိသားစုမ်ား အေပၚ အာဏာသက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့သည္။ ထို့ေၾကာင့္ ယခုအခါ ဟိႏၵဴမုဆိုးမမ်ားသည္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ ရရွိၾကျပီး ဒုတိယအိမ္ေထာင္ ထူေထာင္ခဲ့  ပါက ပထမအိမ္ေထာင္၏ မိသားစုမ်ားမွ အခြင့္အေရးမ်ားစြန္႔လႊတ္ရသည္။ ထို႔အတူ ပထမအိမ္ေထာင္နွင့္ရေသာ သားသမီးမ်ား၏ အုပ္ထိန္းခြင့္လည္း ဆံုးရႈံးသည္။
ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လင္သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္အတြင္း လင္၏မိသားစုပိုင္ ပစၥည္းအေပၚတြင္မယားအေနျဖင့္ တစံုတရာ အေရးဆိုနိုင္ခြင့္ မရွိသကဲ့သို႔ မယား၏ တဦးတည္းပိုင္ (မိဘေပးလိုကေသာ) ပစၥည္းေပၚတြင္လည္း လင္ေယာက်ာၤး အေနျဖင့္ အေရးဆို ပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ သီးျခားစီ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိန္းမခြင့္ျပဳပါက ေယာက်ာၤးအေနျဖင့္ သုံးစြဲနိုင္သည္။
ဟိႏၵဴမိသားစု ဥပေဒ၏ မူလအရင္းအျမစ္ျဖစ္တည္ရာ အိႏၵိယနိုင္ငံသည္ ၁၉၅၅ ခုနွစ္တြင္ ဟိႏၵဴထိမ္းျမားမႈ ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ျပီး ထိမ္းျမားခ်ိန္တြင္ တည္ျမဲေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္ မရွိေစရ ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကို ေယာက်ာၤး မိန္းမ ၂ဘက္စလံုးနွင့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ျပဌာန္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ ေဒသတိုင္းတြင္ အာဏာ သက္ေရာက္မႈမရွိပါ။ အခ်ိဳ႔ေဒသမ်ားတြင္မူ ေယာက်ာၤး၁ဦးသည္ အိမ္ေထာင္တခု တည္ျမဲေနစဥ္အတြင္း ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ပါက ပထမအိမ္ေထာင္၏ သေဘာတူညီမႈ လိုအပ္သည္။ ထို႔အတူ ကြာရွင္းနိုင္ခြင့္၊ ထိမ္းျမားမႈ ပ်က္ပ်ယ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားနိုင္ခြင့္တို႔လည္း ထိုဥပေဒတြင္ ေတြ႔ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဥပေဒသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အာဏာ သက္ေရာက္မႈမရွိပါ။

No comments:

Post a Comment